Životní prostředí
Společným plánováním proti živelnému zastavování krajiny

Také v Libereckém kraji dochází kolem větších měst k suburbanizaci. Města obklopují kolonie rodinných domů, které odřezávají obyvatele vnitřních měst od volné krajiny a zároveň zvyšují automobilovou dopravu. Koordinaci rozvoje více obcí nemůže zajistit nikdo jiný než kraj.

Současná situace a hlavní problémy

  • Především kolem Liberce, Jablonce nad Nisou a České Lípy se rozrůstá zástavba rodinných domů. Tato města čelí konkurenci okolních obcí, které nabízejí velké množství parcel za nižší ceny.

  • Centrálním městům tak hrozí vylidňování do okolí, odkud budou lidé zpět do měst pouze dennodenně dojíždět, většinou osobními automobily.

  • Města jsou také ohrožena prostorovou sociální segregací, kdy bohatší lidé opouštějí některé čtvrti a v nich se shromažďují ekonomicky slabší vrstvy obyvatel.

Jak to chceme změnit?

  • Bez koordinace na krajské úrovni nelze zajistit udržitelný rozvoj městských regionů. V partnerství se všemi dotčenými obcemi budeme vytvářet plánovací podklady, které nasměrují rozvoj podél tras veřejné dopravy a mimo důležité příměstské rekreační lokality.

  • Stejně tak budeme řešit koordinaci rozvoje občanské vybavenosti, především mateřských a základních škol a domovů pro seniory, aby se z příměstských satelitů buď stávala plnohodnotná sídla, anebo se jejich rozvoj zastavil.

  • U větších sídel pomůžeme městům při vyjednávání s orgány ochrany zemědělského půdního fondu. Předností musí být rekreační využití krajiny obyvateli města, místo orné půdy je vhodné u velkých měst vytvářet atraktivní krajinné prostředí, popř. prostředí pro neintenzivní zemědělství a produkci lokálních potravin.

  • Především je třeba zabránit obestavění zbývající volné krajiny kolem sídlišť větších měst. V nich žije nejvíce lidí a je třeba jejich životní prostor maximálně chránit a nevyhánět je ze sídlišť pryč z města na suburbie.

  • Na liberecké radnici už Změna začala. Byly zahájeny práce na územní studii krajiny pro město i desítky okolních obcí. Tato studie navrhne usměrnění výstavby podél dopravních koridorů a ochrání oblasti volné krajiny pro příměstskou rekreaci. S podporou kraje bude tato snaha města o udržitelné plánování sídel podstatně účinnější.