Životní prostředí
Pole a lesy pro příští generace

Většina z nás žije ve městech a ztratili jsme vztah k půdě. I v globalizovaném světě ale platí stará lidská zkušenost: kvalitní půda a zdravé lesy jsou jedinou dlouhodobou jistotou, kterou můžeme předat budoucím generacím.

Současná situace a hlavní problémy

  • Liberecký kraj má vysokou lesnatost (cca 44%), avšak velké procento mladých porostů a vysoký podíl smrků (na Českolipsku borovic). Lesy jsou nestabilní, špatně se vyrovnávají s účinky sucha, emisí a dalších nepříznivých faktorů. Při obnově lesů se dodržuje pouze minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin. Mimoprodukční funkce lesa jsou zcela podceňovány. Vzhledem k vývoji klimatu lze předpokládat, že porosty s vyšším podílem listnatých dřevin budou daleko perspektivnější i z hlediska produkce oproti smrkovým monokulturám v nevhodných vegetačních stupních, náchylným na sucho i škůdce.

  • Liberecký kraj má od roku 2009 zpracovaný Program ochrany půdy, který doporučuje řadu protierozních opatření, zásahů pro zvýšení schopnosti půdy zadržovat vodu a změnu benevolentního přístupu při povolování vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu. Všechna doporučení dosud zůstala jen na papíře.

Jak to chceme změnit?

  • Navýšíme prostředky Lesnického fondu Libereckého kraje na opatření, která podpoří obnovu lesa ve stavu blízkém přirozené vegetaci.

  • Vytipujeme cenné porosty přirozeného charakteru na území kraje a rozšíříme systém regionálních biocenter a biokoridorů. U cenných lesních komplexů, které jsou dosud bez zvláštní ochrany, prosadíme zvýšenou ochranu formou přírodní památky nebo rezervace (Tlustec mimo dobývací prostor, Lipka, lesy na Lomnicku, Strážník v Hájích nad Jizerou.....)

  • Začneme systematicky naplňovat doporučení Programu ochrany půdy Libereckého kraje. Pomocí nástrojů územního plánování usměrníme novou výstavbu tak, aby byla cenná půda zabírána jen ve výjimečných případech.