Životní prostředí
Krajina, ve které se cítíme dobře

Zdravá a harmonická krajina působí příjemně na lidský zrak i duši a láká lidi, aby se v ní usadili. A naopak, krajina ničená necitlivými zásahy, zvláště pokud je poškození nevratné, lidi vyhání. Poškození krajiny tak způsobuje vedle řady jiných i přímé ekonomické škody.

Současná situace a hlavní problémy

  • Hodnota samotné krajiny má dosud zcela nedostatečnou váhu při rozhodování o konkrétních dopravních stavbách, o povolení těžby nerostných surovin či o převodu zemědělské půdy na stavební pozemky.

  • Pro zlepšování stavu krajiny je potřeba realizovat akce, jejichž podporu lze nalézt v širokém okruhu různých dotačních programů. Je potřeba navýšit schopnost obcí, zemědělců, neziskových organizací či orgánů ochrany přírody získávat podporu a provádět v krajině různé zásahy, ať už jde o zakládání remízů, protierozních průlehů, zatravňování, opatření ke zvýšení zasakování ve městech apod. Bez aktivní podpory žadatelů budou zůstávat tyto peníze nevyužity a stav krajiny se nezlepší.

Jak to chceme změnit?

  • U projektů dopravních staveb budeme usilovat o jejich začlenění do krajiny, každý projekt bude mít vyčleněnou potřebnou částku na doprovodnou zeleň. Při její náhradě nebo při dosadbách podpoříme využití tradičních regionálních odrůd, abychom pomohli zachování jejich genofondu.

  • Krajská správa silnic bude mít povinnost pečovat o aleje podél svých silnic, zajistíme potřebnou část rozpočtu KSS LK právě na tuto činnost.

  • Budeme prosazovat omezení těžebních aktivit v Libereckém kraji, přičemž těžba nesmí negativně ovlivňovat krajinný ráz. Podpoříme větší využívání recyklovaného kameniva a dalších recyklovaných surovin. Upřednostňujeme těžbu kamene, štěrku a písku v malých lokálních těžebnách, které navíc šetří náklady na dopravu materiálu. Jsme proti obnovení těžby kamene na Tlustci či otevření nové těžebny štěrkopísku u Bohatic na Mimoňsku. Zasadíme se v této souvislosti o aktualizaci surovinové politiky Libereckého kraje.

  • Zajistíme, aby krajský úřad fungoval jako komplexní dotační servis pro obce, zemědělce, neziskové organizace či správní orgány. Pravidelným shromažďováním informací o dotačních programech, organizací seminářů nebo vydáváním oborových newsletterů lze výrazně zvýšit informovanost potenciálních příjemců podpory.