Názory a komentáře
Jaromír Baxa, předseda představenstva TSML a.s.

Zatímco rok 2015 byl pro TSML a.s. úspěšný, firma se po letech dostala do zisku a výrazně vzrostla i přidaná hodnota, vývoj v letošním roce tak dobrý není.

TSML byly v zisku pouze v lednu, další měsíce ve ztrátě či na nule a hospodářský výsledek se zhoršil téměř o 3 miliony korun (údaje za červenec). Na tuto situaci management nezareagoval a navíc nebylo předloženo ani zdůvodnění nárůstu výdajů na zimní údržbu komunikací.

Proč se začalo uvažovat o změnách

Spolu s tím rostly pochybnosti členů představenstva o tom, jestli ředitel firmy, Ing. František Mohacsi, vede firmu dobrým směrem.

  • realizace doporučení z kontroly provedené firmou Nexia prakticky ustala
  • objevily se nesrovnalosti ve skladech
  • na jednáních představenstva jsme dokonce opakovaně vznášeli pochybnosti nad samotnou správností údajů o hospodaření společnosti.

Oprávněnost pochybností následně potvrdilo přiznání ředitele, že představenstvo a rada města neobdržely údaje o výdajích na zimní údržbu odpovídající skutečnosti, prý proto, aby rada města nerozhodla o snížení příspěvku TSML.

Tato zjištění jsem považoval za natolik zásadní, že jsem se s nimi obrátil na Radu města a začal jsem prosazovat odvolání pana ředitele. Návrh na odvolání ředitele podpořili 4 z 5 členů představenstva, nesouhlasil s ním Michal Hron (SLK).

Ředitele Technických služeb nelze jen odvolat

Samotné odvolání však nestačilo k tomu, aby pan ředitel F. Mohacsi odešel, důvodem byla jeho pracovní smlouva uzavřená ještě předchozím vedením města. Proto se představenstvo společnosti dohodlo s F. Mohacsim na ukončení pracovního poměru k 31.8.2016 dohodou, jejíž součástí bylo i vyplacení 6 průměrných platů. Druhou variantou by byla výpověď, avšak s rizikem dalších sporů mezi ním a firmou, které by ve výsledku mohly pro TSML znamenat významně vyšší náklady.

V současné době probíhá výběrové řízení na nového ředitele společnosti. Výběrová komise, ve které vedle členů představenstva TSML a.s. zasedají také T. Batthyány a J. Korytář posuzuje sedm přihlášek a vybírá z nich nového ředitele. Hlavním úkolem nového ředitele bude dosažení úspor na subdodavatelských smlouvách v oblasti zimního čištění komunikací a letní údržby zeleně. Na vyhodnocení je také to, jestli by si TSML neměly větší část těchto činností vykonávaných subdodavateli přetáhnout zpátky pod sebe.

Proč jsem prosazoval odvolání ředitele TSML

Pro mě byl poslední vývoj v TSML zklamáním. Po volbách v roce 2014 jsem prosazoval, aby ředitel F. Mohacsi vybraný těsně před volbami dostal důvěru a ve vedení TSML zůstal. Bylo to v situaci, kdy byl v daném roce již čtvrtým ředitelem, byl vybraný na základě celkem normálního výběrového řízení a TSML potřebovaly stabilizaci.

V polovině letošního roku jsme však stáli před volbou, jestli problémy nechat řešit stávajícího ředitele a spíše udržovat stávající stav, nebo se odhodlat ke změně. K mému rozhodnutí prosazovat výměnu ředitele přispělo především zjištění, že Rada města záměrně obdržela nesprávné údaje o nákladech na zimní údržbu. Takové jednání je zcela mimo hranice toho, co jsem ochoten tolerovat a kde jsem ochoten dávat příležitost k nápravě chyb, lhát se zkrátka nemá a bez průkazného reportování o výsledcích hospodaření se firma řídit nedá.

Je jasné, že se odvolání ředitele neobešlo bez emocí a bouřlivých diskusí. Navíc změnu provádíme v době, kdy firma není v evidentním průšvihu. Pak už ale může být na změnu pozdě a řešení případných ztrát může být mnohem nákladnější. Proto chápu odvolání ředitele a hledání nového především jako příležitost pro TSML i pro město Liberec, jak firmu posunout zase o něco dále.

Jaromír Baxa
Zastupitel za Změnu pro Liberec
a předseda představenstva TSML a.s.

Reakce na konkrétní body článku F. Gábora

  • „Společnost je ve fatální krizi.“ Nevím, co je fatální krize, společnost má dostatečné cash flow nejen na pokrytí provozního financování, ale i na investice. Nedochází ani k hromadným odchodům, ani ke stávce.

  • „Odborné vedení dosazené současným vedením města“ Pokud jde o ředitele, ten byl vybrán předchozím vedením města. Představenstvo a dozorčí rada, jejímž členem je pan Gábor, byli zvoleni současným vedením města.

  • „Faktický stav společnosti“: Průběžný hospodářský výsledek za leden až červenec: 2014: -3.86 mil. 2015: 4,21 mil. 2016: 1,33 mil. Stav majetku: probíhají inventury, chybějící štěrk cca 2/3 účetního stavu. Příprava na zimu 2016/2017 probíhá.

  • „Hospodaření a prodej majetku“ Vždy, když jsem mluvil o výsledcích hospodaření za rok 2015, zdůrazňoval jsem především zlepšení vůči roku 2014. Je pravdou, že výsledkům za rok 2015 pomohl prodej rekreačního střediska na Branžeži za 2.7 mil. Kč, z toho příjem pro TSML ve výši 1.9 mil. Kč (zbytek příjem odborové organizace, která byla spoluvlastníkem). Na druhou stranu TSML také měly mimořádný výdaj, platily kontrolu hospodaření, audit firmy Nexia, který stál takřka 800 tis. Kč. K jakému posunu v TSML mezi roky 2014 a 2015 došlo? Provozní zisk vzrostl z -2,8 mil. Kč na 2,3 mil. Kč; celkový výsledek hospodaření vzrostl z -3,3 mil. na 0,98 mil. Kč; přidaná hodnota vzrostla z 67,6 mil. Na 77,9 mil. Z těchto čísel je zřejmé, že zlepšení hospodaření nebylo způsobeno pouze prodejem majetku.

  • „Vyhození ředitele a zlatý padák“ Stanovy společnosti určují, že ředitele jmenuje představenstvo po dohodě s valnou hromadou, s ředitelem však byla uzavřena pracovní smlouva, která neumožňovala ukončit pracovní poměr odvoláním, ale pouze dohodou nebo výpovědí. Tato výpověď či dohoda by však stejně musela být provázena rozhodnutím představenstva o odvolání. Výše jsem již uvedl, že jedinou cestou k ukončení pracovního poměru byla dohoda s panem ředitelem a k dohodě musí být dva, jen málokdy v ní člověk prosadí vlastní představu. Bereme si z toho nicméně ponaučení a smlouvu pro nového ředitele koncipujeme tak, aby ukončení pracovního poměru na základě odvolání představenstvem bylo možné. Aby však smlouva byla vyvážená, odstupné při odvolání v ní ponecháme, podobně jako dostávají odstupné v případě odvolání primátor nebo náměstci.