Názory a komentáře
Jaromír Baxa, zastupitel za Změnu pro Liberecký kraj

Liberecký kraj před časem koupil budovu bývalého VÚTS a následně vypsal veřejnou zakázku na její opravu. Vítězem se stala firma SYNER, a to způsobem, který ponechává prostor spekulacím o regulérnosti soutěže.

V průběhu hodnocení bylo vyloučeno pět ze sedmi nabídek a bez vylučování by nabídka firmy SYNER zůstala až čtvrtá v pořadí.

Mezi vyloučenými firmami je mj. Metrostav, který nabídl cenu o 2 miliony nižší než firma SYNER. Důvodem pro vyloučení přitom bylo nenacenění jedné drobné položky, elektrického zámku dveří, v hodnotě cca 1.500 Kč (včetně DPH). Nabídka firmy Metrostav byla vyloučena, aniž by hodnotící komise využila možnosti vyžádat si vysvětlení nabídky dané ustanovením § 76 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Nenacenění jedné položky může vzniknout i z objektivních příčin (např. uvedení nestandardních položek ve výkazu výměr, která není součástí standardních naceňovacích programů).

Hodnotící komise se ve svém rozhodnutí odvolala na několik rozhodnutí ÚOHS a soudů, které dokládají, že vyloučení uchazeče je možné. Nevěnovala se však dostatečně otázce, jestli by našla oporu pro nevyloučení uchazeče s výhodnější nabídkou, který navíc všechny jiné kvalifikační předpoklady plnil a lze u něj předpokládat, že by byl schopen zakázku splnit v dostatečné kvalitě požadované zadavatelem.

Podle mého názoru převážil formalismus nad obecnými zásadami a principy zákona o veřejných zakázkách, a to provést výběr dodavatele s ohledem na účelné, hospodárné a efektivní nakládání s prostředky Libereckého kraje.

Postup, kdy by se hodnotící komise dotázala uchazeče na nejasnost v nabídce, má oporu v rozhodovací praxi soudů. Konkrétně Krajský soud v Brně, v rozhodnutí 29, sp. zn. Af 74/2012-80, ze dne 28. 8. 2014 mj. konstatoval: „Má-li však být zákon o veřejných zakázkách aplikován smysluplně, pak se nemůže za všech okolností jevit jako správný závěr, že hodnotící komise není povinna a ani oprávněna přihlížet k jakýmkoli opravám a doplněním nabídek podaných uchazečem; Tento závěr se sice zásadně uplatní pro opravy a doplňování nabídek, jimiž by nabídka byla fakticky měněna, skutkové okolnosti právě posuzované věci však ukazují, že formalistická a mechanická aplikace takového zákazu jako absolutního není vždy namístě. … (Dotazování)… lze veřejným zadavatelům doporučit, zejména s ohledem na skutečnost, že v mnoha případech se jedná pouze o formální pochybení uchazečů, kteří jinak veškeré požadavky splňují, a zadavatel by se tak připravil o možnost získat jinak ekonomicky výhodnou nabídku.“ V daném případě šlo přitom o případ, kdy uchazeč o zakázku nacenil jednoletou místo čtyřleté servisní činnosti a byl původně vyloučen kvůli nenacenění podstatné částky zakázky.

V poradně Ministerstva pro místní rozvoj na portále veřejných zakázek portal-vz.cz (odpověď k dotazu z 25. 2. 2015) lze nalézt podobnou radu s tím, aby k vyloučení došlo teprve v případě, že vysvětlení uchazeče není podloženo objektivními příčinami, jak bylo uvedeno výše.

Rada Libereckého kraje však souhlasila s rozhodnutím své hodnotící komise a ve výsledku dá za rekonstrukci o 2 miliony více, než by vydal, kdyby byla nabídka firmy Metrostav hodnocena. O toto hodnocení se navíc komise ani nepokusila.

Vyloučena byla také vůbec nejvýhodnější nabídka firmy CL Evans, která byla o cca 10 mil. Kč výhodnější než nabídka firmy SYNER. Do nedávna přitom obě firmy patřily pod S group holding. Důvodem pro vyloučení byla nepřiměřeně nízká cena několika položek. Firma CL Evans na dotaz směřující ke zdůvodnění těchto mimořádně nízkých cen reagovala zvláštně, když uvedla: „Vinou administrativního pochybení v rámci kompletace nabídky došlo k neocenění položek či k nezahrnutí všech požadavků stanovených projektovou dokumentací do výkazu výměr v námi podané nabídce. Z těchto důvodů Vám z naší strany nelze předložit požadované zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen či vysvětlit způsob stanovení výše nabídkové ceny u těchto položek. Dále nelze z naší strany potvrdit, že tyto položky budou mít kvantitativní a kvalitativní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.“

Jako by v CL Evans o zakázku najednou vůbec nestáli. Mnohokrát jsme v hodnotících komisích zažili, jak vypadá vysvětlení firmy, která je vyzvána k odůvodnění mimořádně nízké ceny a o zakázku stojí. Možností, které může využít, je opravdu mnoho. Navíc v současné době vyloučení pro mimořádně nízkou cenu samo o sobě je velmi problematické a pro komisi rizikové.

Přitom platí, že firmy v soutěži skládají půlmilionovou jistotu, aby bylo zajištěno, že svou nabídku myslí vážně. V případě, že firmy zruší nebo změní svou nabídku nebo nepodepíší smlouvu, o tuto jistotu přicházejí. Hodnotící komise a Rada kraje však tentokrát posoudily situaci pro dobro firmy CL Evans (a v podstatě i pro dobro SYNERu): vyloučila ji pro nepřiměřeně nízkou cenu a jistotu vrátila.

Na jednu otázku odpověď neznáme, jestli jde jen o shodu náhod, nebo o předem připravený scénář, kde se firmy mezi sebou domluví proti zadavateli, vyšroubují cenu a jedna z domluvených firem jako pojistku nabídne výrazně nižší cenu. Jen pro případ, pokud by se do výběrového řízení přihlásila nějaká další firma a nabídla nižší cenu, než bylo dohodnuto. Nestane-li se tak, nechají nejnižší nabídku vyloučit s odkazem na mimořádně nízkou cenu. Zadavatelé mají jen několik možností, jak se podobným praktikám bránit. Především mohou důsledně využívat zákonných možností na získání co nejlepší ceny a přistupovat k vyřazování nabídek s mimořádně nízkými cenami s co největší obezřetností. Postup Libereckého kraje v případě zakázky na rekonstrukci VÚTS však prostor pro spekulace nechává poměrně velký.

Jaromír Baxa
zastupitel za ZPLK